Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

Overview

        โปรแกรมเงินเดือน สำหรับ HR เพื่อการบริหารงานบุคคล และ Pay roll Software ที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นบทบาทที่สำคัญ สำหรับทุกองค์กร เพราะต้องทำงานมุ่งกลยุทธ์พร้อมกับการมุ่งถึงการได้มาซึ่ง การจัดให้ระบบ การทำงานประจำวันที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย การใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป และโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ ยังสามารถใช้ระบบการทำงาน ร่วมกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ได้มากขึ้นจึงถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้องค์กรประสบผลสำเร็จได้
       ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญในเรื่องของบุคคลากรมากขึ้น เนื่องจากบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถคือ Key Success Factor ที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จในธุรกิจ ดังนั้นบทบาทการทำงานของ HR ในปัจจุบันและอนาคตต้องเป็นมากกว่าเจ้าหน้าที่ ที่ทำเงินเดือนให้กับพนักงานในองค์กร HR จะต้องปรับหน่วยงานตนเองให้รับกับกลยุทธ์ขององค์กร ช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ขององค์กรให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
            - การลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
            - การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ เพราะไม่เพียงช่วยให้ HR เป็นอิสระจากงานด้านธุรการเท่านั้นแต่
              ยังช่วยยกระดับการทำงานของบุคลากรในองค์กร
            - การบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ (Talent Management)
            - การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากร (Human Resource Development :HRD)
            - การเพิ่มผลงานของบุคคลากร (Human Performance Enhancement : HPE) 
       เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการขององค์กรต่างๆ โปรแกรม HRMI จึงถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้แนวคิดที่ว่า “ทำอย่างไรให้ HR สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การลงทุนด้านซอฟแวร์ที่ต่ำกว่า” โปรแกรม HRMI ถูกพัฒนาขึ้นมาจาก Technology ที่ทันสมัย เพื่อให้การประมวลผลต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในส่วนของ User Interface ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้สะดวก และสวยงามดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าโปรแกรม HRMI เป็นโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ถูกพัฒนาเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของแผนก HR อย่างแท้จริง


      
Organization       เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูล และแต่ละองค์กรจะมีระบบโครงสร้างที่แตกต่างกันไปดังนั้น Prosoft ได้พัฒนาโปรแกรมทีรองรับความยืดหยุ่นกับผู้ใช้ ซึ่งสามารถกำหนดโครงสร้างองค์กรเองมีการแสดง Organize Chart ให้ตามที่ผู้ใช้ได้กำหนดไว้ รวมถึง Job Description ของพนักงานแต่ละตำแหน่ง อัตราการหักเงินประกันสังคม อัตราการหัก กองทุนเงินทดแทนที่จะต้องนำค่าจ้างทั้งปีกับอัตราเงินสมทบไปแสดงในกท.20 ก.ในระบบ Payroll กรณีที่บริษัทมีกองทุนสำรองมากกว่า 1 กองทุนเพื่อจัดสรรกองทุนกับพนักงาน แต่ละคน และสามารถกำหนดใช้งานกับระบบอื่นที่เกี่ยวข้องได้
Organization
 
 
Personnel


       
        เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานอย่างระเอียด ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้ อย่างอิสระง่ายต่อการใช้งาน สะดวก รวดเร็ว เช่น พนักงานที่ลาออกไปแล้วกลับเข้ามาทำงานใหม่โดย ไม่ต้องบันทึกประวัติใหม่ การตรวจสอบพนักงานครบสัญญาจ้างงานหรือต่อสัญญาจ้างงานใหม่โดย อ้างอิงจากสัญญาเดิม เป็นต้น
 
 
Time Attendance


        
       เป็นระบบการบริหาร ควบคุมเวลาการทำงานของพนักงานตลอดจนการ
ประมวลผล เวลา เพื่อส่งข้อมูลเข้าระบบ Payroll  ทั้งรายบุคคลหรือ แบบกลุ่มโดยระบบจะตรวจสอบข้อมูลที่มีการผูกเงื่อนไขกัน ไว้ได้อย่างถูกต้องโดยที่ มีความแม่นยำในการประมวลผล สูตรในการคำนวณกะการทำงานในวันเดียวกันหรือข้ามวันโดยที่มีระบบป้องกัน หรือแจ้งเตือนกรณีเกิดความผิดพลาดจากผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี
Time Attendance
 
Payroll


         
       เป็นระบบการคำนวณการจ่ายเงินเดือนและค่าแรงของพนักงาน รวมไปถึงรายการหักทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง และยังสามารถรองรับเงื่อนไขการคำนวณต่างๆ ได้หลากหลาย และมีรูปแบบงวดการจ่ายเงินที่มากขึ้น โดยระบบจะตรวจสอบ ข้อมูลกับนวนเงินได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ ทั้งนี้ผู้ใช้ยังสามารถให้ระบบกรองข้อมูลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการลดหย่อนและการคำนวนภาษีทั้ง ปัจจุบันและอนาคตตลอดจนการจัดเก็บหรือโอนข้อมูลเพื่อนำส่งกรมสรรพากร,สำนักงาน ประกัน สังคมหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงการโอนข้อมูลผ่านธนาคารต่างๆได้ทุกธนาค
าร
 
Approve Center


         
       เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติต่างๆ ซึ่งระบบจะ
เก็บรวบรวมเอกสารการขออนุมัติของหน้าจอต่างๆ ที่รอการอนุมัติจากผู้ที่มีสิทธิ์อนุมัติ
จะกำหนดสิทธิ์ในการอนุมัติ โดยที่หน้าจอนั้นสามารถอนุมัติใครได้บ้าง กำหนด Flow การอนุมัติได้เองว่าการอนุมัติแต่ละเรื่องจะให้อนุมัติกี่ระดับขั้น ตรวจสอบติดตามสถานะของเอกสารแต่ละรายการได้ว่าปัจจุบันติดอยู่ที่ใคร หรือว่ากำลังรอใครอนุมัติ สามารถกำหนดให้มีการแจ้งเตือนหลังจากที่ผู้อนุมัติได้ทำการอนุมัติ เอกสารเรียบร้อยแล้วได้อีกด้
วย
Approve Center
 
Setup


         
       เป็นระบบที่ใช้ในการกำหนดข้อมูลทั่วๆไปของบริษัทซึ่งข้อมูลที่กำหนดใน General Setup จะอ้างอิงไปใช้ในระบบต่างๆ ของโปรแกรม เช่น การอ้างอิงรหัสแผนก รหัสงาน รหัสรายได้ รหัสค่า ใช้จ่ายมาบันทึกข้อมูลรายวัน การกำหนดงวดการจ่ายเพื่อรองรับข้อมูลการบันทึกรายวันของทุกระบบ  และ การกำหนดเลขที่เอกสาร ซึ่งจะนำเลขที่เอกสารที่กำหนดไปบันทึกข้อมูลในระบบต่างๆ เป็นต้น
Setup
 
Security


         
       เป็นระบบความปลอดภัย ที่สามารถกำหนดผู้เข้าใช้ระบบ โดยมีการกำหนดรูปแบบที่เป็นสัดส่วน, สามารถกำหนดบทบาท หน้าที่ (Role) ให้กับผู้ใช้งาน เพื่อให้ทราบได้ว่าผู้ใช้แต่ละคนนั้นอยู่ในบทบาทใด สามารถเข้าถึง ใช้งานระบบใด หน้าจอใดได้บ้าง สามารถกำหนดให้ผู้ใช้มีสิทธิ์แก้ไข Columns บาง Columns หรือไม่ไห้แก้ไข โดยที่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าจะให้ผู้ใช้นั้นๆมองเห็นได้ในบาง Columns หรือทั้งหมดในหน้าจอนั้น เราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ผู้ใช้แต่ละคนสามารถ login เข้าใช้งานเวลาใดได้บ้าง วันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร หรือสัปดาห์ที่เท่าไหร่ของเดือน
Security
 
 Dashboard       เป็นระบบที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลให้อยู่ในรูปแบบของรายงาน หรือ กราฟต่างๆ ซึ่งโปรแกรมสามารถจัดทำงบประมาณ ค่าใช้จายพนักงานประจำปีได้, ติดตามรายงานการใช้สวัสดิการมากที่สุด และ Cost ที่เกิดขึ้น, ออกรายงานวิเคราะห์จำนวนเงินที่พนักงานขอเบิก หรือ บริษัทจ่ายให้พนักงานไปเป็นรายปี, แสดงรายงานอัตรากำลังคนย้ายเข้า - ย้ายออก จากหน่วยงาน หรือ เข้างาน - ลาออก, เรียกดูรายงานวิเคราะห์ Cost ของการปรับเงินเดือนในแต่ละแผนก หรือ หน่วยงานในแต่ละปี เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายกำลังคนในปีต่อไปและยังสามารถเรียกดูรายงานวิเคราะห์การประเมินผลงานของพนักงานในแต่ละปีได้     
Dashboard
 
Training


     
       เป็นระบบการฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอก สามารถสร้างหลักสูตรการอบรมได้ หลากหลาย รูปแบบตามแต่ละองค์กรหลักสูตรทุกหลักสูตรสามารถดูค่าใช้จ่ายใน การอบรม ผู้อบรม,ผู้ผ่านการอบรม รวมถึงการดูประวัติการอบรมของพนักงานแต่ละคนได้ว่าผ่านการอบรม หลักสูตรใดมาแล้ว รวมถึงมี รายงานต่าง ๆ ทั้งภายในกับทางราชการ ระบบ training จึงเป็น ระบบที่ช่วยให้ฝ่ายอบรมสามารถทำงานได้ง่าย เป็นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มหลักสูตร จนปิดหลักสูตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Training
 
Welfare


          
       เป็นระบบสวัสดิการของพนักงาน โดยสามารถสร้างรูปแบบสวัสดิการได้เองตามแต่ละองค์กร  รวมถึงเรื่องของการถือครองทรัพย์สินของพนักงาน ระบบสวัสดิการช่วยควบคุมตั้งแต่การขอสวัสดิการ การเบิกสวัสดิการ จนถึงการคืนค่าสวัสดิการ ซึ่งสามารถกำหนดได้ว่าต้องการคืนเป็นเงินสด หรือผ่าน ระบบเงินเดือน โดยโปรแกรมจะทำการส่งค่าเข้าระบบเงินเดือนให้โดยอัตโนมัติ ระบบสวัสดิการจึง ช่วยงานฝ่ายบุคคลให้ทำงานได้ง่ายขึ้น
Welfare
 
Recruitment


        
       เป็นระบบที่ช่วยในการคัดสรรพนักงาน ให้แต่ละองค์กรสามารถหาพนักงานที่มี คุณภาพสอดคล้องกับการทำงานในแต่ละหน่วยงาน ตั้งแต่การสรรหาพนักงาน การสอบ การสัมภาษณ์ การประเมินผลการสอบ รวมถึงการแจ้งเตือนทาง Email เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการทำงาน,การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
Recruitment
 
Alert Management


         
      
HRMI หรือ โปรแกรมเงินเดือน มีระบบการแจ้งเตือน (Alert) ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ
ทำให้ฝ่ายบุคคล,ผู้บริหารได้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน การ Alert สามารถ Alert เมื่อ Login เข้าสู่ระบบ ในรูปแบบ E-mail สามารถตั้งค่า การเตือนก่อนถึงวันครบกำหนดได้ การเตือนวันสำคัญของพนักงาน รวมถึงการเตือนในการการขออนุมัติต่าง ๆ การ Alert
จึงเป็นจุดเด่นของโปรแกรมที่ทำให้ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบริหารสามารถทำงาน ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
Alert Management
 
Employee Self Service ( ESS )


       
      
Employee Self-Service (ESS) คือ ระบบบริหารงานบุคคล ยกระบบงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพนักงานโดยตรง และมีความถี่ ในการใช้งานบ่อยเข้าสู่ระบบ ESS พนักงานสามารถจัดการข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ผ่านเครือข่าย ออนไลน์ (Web Browser) เช่น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร การปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว บันทึกร้องขอ อนุมัติต่างๆ ซึ่งผู้บริหารสามารถเข้าไปพิจารณาอนุมัติการร้องขอผ่านระบบ ESS ได้เช่นกัน ทั้งนี้ การเข้าถึงข้อมูลจะถูกกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันความ ปลอดภัยของฐานข้อมูล

        
 เชิญเข้าทดสอบโปรแกรม Employee Self Service ( ESS )
         Username : admin 
         Password  : (ไม่ต้องใส่ password)
Employee Self Service ( ESS )

Loan Management


          
       เป็นระบบที่แยกมาจากระบบ Welfare เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการสวัสดิการเงินกู้ของพนักงาน โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขเงินกู้ต่างๆได้มากขึ้น แล้วจัดสรรให้กับพนักงานแต่ละคน สามารถรองรับการคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก กำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดได้ และสามารถ Adjust ยอดจ่ายหรือชำระเงินกู้แต่ละงวดได้ และประมวลรายได้-รายหักที่เกี่ยวก้องกับสวัสดิการเงินกู้ทั้งหมด เข้าสู่ระบบ Payroll
Loan Management

Management Information


        
      
เป็นระบบที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลของระบบต่างๆ  เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลนั้นไปแสดงเป็นรายงานเชิงวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับฝ่ายบริหาร วิเคราะห์ข้อมูล Cost สำหรับวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงาน วิเคราะห์โครงสร้างบุคคลากรภายในองค์กร เป็นต้น และสามารถกำหนดจำนวนชั่วโมง/วัน ในการทำงานกำหนดรูปแบบไตรมาส สามารถกำหนดรูปแบบการประมวลผล แบบจำนวนวันในแต่ละเดือน โดยสามารถเลือก Module ในการกำหนดเองได้ เพื่อช่วยในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการพัฒนาองค์กร 

 

Management Information