Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

บรรยากาศงานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2559บรรยากาศงานทำบุญบริษัทฯ วันที่ 7 พฤษภาคม 2559 ณ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)


เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท โปรซอฟท์คอมเทค จำกัด สำนักงานใหญ่ (รามคำแหง75) ได้จัดงานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกันถวายภัตราหารและเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหาร และเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสำหรับการเริ่มต้นการทำงานในปี 2559 ค่ะ


ข่าวโดย : คุณทวิติยาภรณ์ อาภาภิวัฒน์
Company
News