Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

สภาวิศวกร


บรรยากาศการอบรมนอกสถานที่ ณ สภาวิศวกร วันที่ 24 มีนาคม 2559


สภาวิศวกรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 มีสถานะเป็นนิติบุคคล ทำหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมทั้งพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมทั้งเสนอแนะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการกำหนดและการเลิกสาขาวิศวกรรมควบคุมและออกข้อบังคับสภาวิศวกร โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะสภานายกพิเศษ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลด้านโปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI นะคะ


ทความโดย : Prosoft HRMI
ประกาศบทความโดย : http://www.prosofthrmi.com
Company
News