Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

การอบรมวันที่ 16 ก.ย. 54

ภาพบรรยากาศ การอบรมการใช้งานโปรแกรม HRMI
เมื่่อวันที่ 16 กันยายน 2554 ณ ศูนย์บริการโปรซอฟท์


      บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ โดยใน Course การอบรมที่ผ่านมามีลูกค้าที่ให้ความสนใจและเข้าอบรม ดังนี้

1.    คุณวันวิสาข์ ประทุมเพชรทอง  
2.    คุณรรัญช์ ณัฐกิตต์วาณิชย์   
3.    คุณสุวรรณา ศรีโรจน์นพคุณ  
4.    คุณวรรณฤดี อมรดิษฐ์      
5.    คุณพรสุดา  เลี่ยวดำรง   
6.    คุณสุธาสินี แก่นบุญ                
7.    คุณสุภาภรณ์ ประครองพันธ์   
8.    คุณสุภาพร สื่อสกุล           
9.    คุณณัฐฐดา ลิขิตวงศ์ไพศาล  
10.  คุณปัทมาภรณ์ วะชุม           
11.  คุณสุวรรณา ศรีโรจน์นพคุณ                  
12.  คุณวารินทร์ เรืองขษาปณ์           
13.  คุณจิรันธนิน ศรีศาลา                                
14.  คุณวรรณปรียา วันดึก  
บริษัท วิเชิยรไดนามิค อินดัสตรี จำกัด
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
บริษัท เอ็ม.ซี.เชน จำกัด
บริษัท เอ็ม.ซี.เชน จำกัด
บริษัทไทยอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท เอช ซี เอ็น จำกัด
บริษัท เอช ซี เอ็น จำกัด
บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ
บริษัท เอ็กเซล โฮลดิ้ง
บริษัท เอ็กเซล โฮลดิ้ง
บริษัท เวิล แทรเวล เซอร์วิส จำกัด  
บริษัท พรบุณณ์ จำกัด
บริษัท พรบุณณ์ จำกัด
บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล เซนเตอร์ จำกัด
  • ภาพบรรยากาศการอบรม

            
                       บรรยาการศในการอบรม                                        บรรยาการศในการอบรม


            
                       บรรยาการศในการอบรม                                       บรรยาการศในการอบรม  


  • ภาพบรรยากาศการมอบ Certificate
            
                    บรรยากาศการมอบ Certificate                                บรรยากาศการมอบ Certificate


            
                    บรรยากาศการมอบ Certificate                                 บรรยากาศการมอบ Certificate

 
            
                    บรรยากาศการมอบ Certificate                                บรรยากาศการมอบ Certificate


           
                    บรรยากาศการมอบ Certificate                                บรรยากาศการมอบ Certificate


            
                    บรรยากาศการมอบ Certificate                                 บรรยากาศการมอบ Certificate


                                        

                                                       บรรยากาศการมอบ Certificate

  • บทสัมภาษณ์พิเศษ
   
    คุณรรัญช์ ณัฐกิตต์วาณิชย์  
    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  


        “ จากการฝึกอบรมโปรแกรม HRMI ในครั้งนี้ ได้รับความเข้าใจในการใช้โปรแกรมมากขึ้นและเป็นประโยชน์เพื่อนำไปใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งคาดหวังว่าระบบและลักษณะการทำงานขององค์กรจะนำมา  ประยุกต์ได้อย่างสมบูรณ์ ขอบคุณวิทยากรที่ได้สอนและอธิบายขั้นตอนการใช้โปรแกรมได้เป็นอย่างดี และเป็นกันเอง พร้อมอธิบายและ  บริการที่ดีให้แก่ผู้รับการอบรม ”
     คุณสุนทรี กลิ่นดอกแก้ว 
   บริษัท เวิล แทรเวล เซอร์วิส จำกัด  


        " ความรู้สึกในการ training ครั้งนี้รู้สึกว่าตนเองมีความรู้เยอะขึ้น ใช้โปรแกรมเป็น ผู้อบรมก็เก่งทั้งสองคน เรียนอบรมสบายๆ ไม่เข้าใจตรงไหนก็สอนจนกว่าจะรู้เรื่อง ผู้อบรม HRMI วันที่ 12-16 กย. 54 ถือว่าโอเคดีมากค่ะ "

      คุณสุวรรณา ศรีโรจน์นพคุณ
    บริษัท เอ็ม.ซี.เชน จำกัด


        " ทำให้เข้าใจโปรแกรมที่จะใช้มากขึ้น แต่อาจจะจะได้ไม่ทั้งหมด User ต้องกลับไปลองทำ แต่ก็พอเข้าใจ 60% จากที่ไม่เคยสัมผัสโปรแกรมนี้เลย ผู้สอนอาจจะสอนช้าลงกว่านี้นิดนึง เนื่องจากบางคนยังใหม่กับโปรแกรมนี้  พนักงานโปรซอฟท์ อัธยาศัยดีมากๆ น่ารักมากๆ "
                                                           
Company
News