Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

Prosoft HRMI

Prosoft HRMI (Human Resource Management Intelligence)

โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ อัจฉริยภาพแห่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์


     โปรแกรม HRMI พัฒนาขึ้นมาภายใต้แนวคิดที่ว่า “More Productivity with Lower Cost” โปรแกรม HRMI ถูกพัฒนา  ขึ้นมาจาก Technology ที่ทันสมัย เน้นความ ถูกต้องรวดเร็ว ตรงต่อความต้องการขององค์กร ลดต้นทุนในการทำงาน รวมถึงการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของ User Interface ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้สะดวกและสวยงามดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าโปรแกรม HRMI เป็นโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ถูกพัฒนาเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพ การทำงานของแผนก HR อย่างแท้จริง

     โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ พัฒนามากว่า 10 ปี  ใช้เทคโนโลยีการผลิต C#.net Stimul Report ,           Database SQL  Server ของ Microsoft ซึ่งมั่นใจได้ว่ามีมาตรฐานการยอมรับทั่วโลก ดังนั้น HRMI ไม่ใช่แค่           โปรแกรมเงินเดือน แต่เป็นเทคโนโลยีสำหรับฝ่ายบุคคลนั่นเอง

 
 

จุดเด่น
                  
      เพิ่มประสิทธิภาพงานบุคคล
 • มีระบบ Alerts แจ้งเตือน ในทุกกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันความผิดพลาด
 • รายงานแบบกราฟแสดงข้อมูลเชิงวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และสวยงาม
 • การทำงานสะดวกสบาย สามารถทำงานได้ทุกที่ผ่าน Web Browser

      ลดต้นทุนระยะยาว
 • ลดต้นทุนในเรื่องของเอกสารโดยสามารถขออนุมัติและอนุมัติเรื่องต่างๆ ผ่านตัวโปรแกรม
 • เอกสารสำคัญทั้งหมดสามารถจัดเก็บผ่านตัวโปรแกรมลงฐานข้อมูลไม่จำเป็นต้องเก็บเอกสารเป็นหน้ากระดาษ

      ประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการทำงาน
 • รวบรวมขั้นตอนการทำงานทั้งหมดของ HR ไว้ในโปรแกรมเดียว ทำให้ทำงานสะดวกรวดเร็ว ลดเวลาการทำงาน และสามารถนำเวลาไปใช้ในการพัฒนางานบุคคลทางด้านอื่นๆ ได้
 • User Friendly ทำให้ User สามารถ ทำงานได้รวดเร็วและง่ายขึ้น
 • เอกสารต่างๆสามารถทำงานตาม flow ได้อย่างอัตโนมัติ

      ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว
 • การบริหารจัดการบุคลากรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • ความเร็วในการทำงานทำให้สามารถสร้างขยายงานใหม่ขึ้นแทนได้หรือแลกกับการมีเวลาเหลือมากขึ้น
 • ยกระดับองค์กรไปสู่มาตรฐานระดับสากล
 • สามารถวิเคราะห์ภาพรวมขององคกรทางด้านงานบุคคลได้อย่างชัดเจน ผ่านรายงานแบบกราฟ และรายงานข้อมูล       เชิงวิเคราะห์

      คุณสมบัติ Prosoft HRMI
 • สามารถจัดโครงสร้างและแสดงแผนผังขององค์กรได้
 • โอนย้ายข้อมูลผู้สมัครจากระบบ Recruitment เข้าข้อมูลพนักงานที่ระบบ Personnel ให้อัตโนมัติหลังจากที่อนุมัติเอกสารผลสัมภาษณ์
 • มีระบบ Alerts แจ้งเตือน ในทุกกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันความผิดพลาด สามารถกำหนดการแจ้งเตือน             ล่วงหน้าต่างๆ เช่น บัตรประชาชนหมดอายุ ,ใบอนุญาติทำงานหมดอายุ ฯลฯ
 • สามารถกำหนดลำดับขั้นการอนุมัติได้สูงสุด 5 ลำดับขั้น แสดงสถานะการอนุมัติแต่ละลำดับขั้น เพื่อให้ผู้ร้องขอ          ทราบสถานะล่าสุด
 • สามารถส่ง E-Mail อัตโนมัติ หลังมีการขออนุมัติ หรืออนุมัติเอกสารต่างๆ
 • มี Dashboard แสดงผลเป็นรูปแบบกราฟ เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ และการนำเสนอข้อมูลให้กับฝ่ายบริหาร
 • การพิมพ์รายงาน แบบฟอร์มต่าง ๆ สามารถส่งจากโปรแกรมได้ทันทีทั้งรูปแบบ E-mail หรือ รูปแบบ Fax.                  เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานและลดต้นทุนการดำเนินงาน


บทความโดย : คุณปะราลี พิชัยรัตน์
 
Company
News