Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

การอบรมวันที่ 18-22 ต.ค 53

ภาพบรรยากาศผู้เข้าอบรมการใช้งานโปรแกรม HRMI
วันที่ 18-22 ตุลาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมโปรซอฟท์

    บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ
เป็นอย่างยิ่ง เรามีความยินดีให้บริการทุกท่านอย่างดีที่สุดตลอดไป

 
 
ภาพบรรยากาศผู้เข้าอบรม   ภาพบรรยากาศการมอบ Certificate
     
     
ภาพบรรยากาศการมอบ Certificate   ภาพบรรยากาศการมอบ Certificate
     
 
     
ภาพบรรยากาศการมอบ Certificate   ภาพบรรยากาศการมอบ Certificate
 
Company
News